Privaatsustingimused

Siit leiad kogu informatsiooni Aare Autopood OÜ andmetöötluse põhimõtete kohta.
Aare Autopood OÜ eesmärk on olla isikuandmete töötlemisel Sinule usaldusväärseks ja Sinu õigusi austavaks partneriks ning turul teistele eeskujuks.

Mõistete all leiad nende sõnade tähendused, mida Privaatsus-tingimustes tihti kasutatakse ning esitatakse suure algustähega.

Mõisted

Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle kohta on Aare Autopood OÜ-l teavet või teave, millega on võimalik füüsiline isik tuvastada. Andmesubjektid on näiteks füüsilisest isikust Kliendid, Külastajad, koostööpartnerid ning töötajad kelle kohta on OÜ-l Aare Autopood Isikuandmeid.

Privaatsustingimused on käesolev tekst, mis sätestab Aare Autopood OÜ Isikuandmete Töötlemise põhimõtted.

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.

Isikuandmete Töötlemine on igasugune Andmesubjekti Isikuandmetega tehtav toiming. Näiteks Isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.

Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada Aare Autopood OÜ Teenuseid.

Leping on Aare Autopood OÜ ja Kliendi vahel sõlmitud leping.

Järelmaksu tingimused sätestavad tingimused, mis kohalduvad Aare Autopood OÜ-ga Järelmaksulepingusse astumisel.

Veebileht on Aare Autopood OÜ veebilehet: http://aareautopood.ee/est/.

Külastaja on isik, kes kasutab Aare Autopood OÜ Veebilehte.

Laps on Isikuandmete Töötlemise kontekstis infoühiskonna teenuste osutamisel Eesti Vabariigis alla 13 aastane isik.

Teenused on igasugused Aare Autopood OÜ poolt pakutavad teenused ja tooted.

Küpsised on andmefailid, mida salvestatakse mõnikord Veebilehe Külastaja seadmesse.

Aare Autopood OÜ Andmekaitseametnik on isik, kes järgib Aare Autopood OÜ Isikuandmete Töötlemise põhimõtete kohaldamist ning, kellega on Andmesubjektil võimalik kaebuse korral ühendust võtta.

Müügikanalid on Aare Autopood OÜ poolt kasutatavad Andmesubjektiga suhtlemise viisid, kaupade müügiks ning teenuste osutamiseks loodud vahend. S.h e-post, telefon, avalik ja sotsiaalmeedia, erinevad vestlus-liinid, individualiseeritud ja interaktiivsed reklaamid ja muud sarnased tööriistad Veebilehtedel ja mujal.

Üldsätetest leiad informatsiooni selle kohta, kes on Isikuandmete vastutavaks töötlejaks ning millal käesolevad Privaatsus-tingimused kohalduvad.

Üldsätted

Aare Autopood OÜ on juriidiline isik Aare Autopood OÜ, registrikoodiga 12552153, asukohaga Harjumaa, Tallinn, Rataskaevu tn 6-3, 10123.

Isikuandmeid võib Aare Autopood OÜ töödelda:

 • vastutava töötlejana määrates kindlaks töötlemise eesmärgid ning vahendid;
 • volitatud töötlejana vastutava töötleja juhiste järgi;
 • vastuvõtjana ulatuses, kellele Isikuandmeid edastatakse.

Siit leiad põhimõtted, milles Aare Autopood OÜ alati lähtub ja kinni peab Töödeldes Sinu Isikuandmeid.

Põhimõtted

Aare Autopood OÜ eesmärgiks on vastutustundlik Isikuandmete Töötlemine, mille puhul lähtutakse parimast praktikast, pidades silmas, et alati ollakse valmis demonstreerima Isikuandmete Töötlemise vastavust seatud eesmärkidele ning Aare Autopood OÜ lähtub alati Andmesubjektide huvidest, õigustest ja vabadustest.

Aare Autopood OÜ kõik Isikuandmete Töötlemisega seonduvad protsessid, juhendid, toimingud ja tegevused lähtuvad järgnevatest põhimõtetest:

 • Seaduslikkus. Isikuandmete Töötlemise puhul on olemas selleks seadusest tulenev alus, näiteks nõusolek;
 • Õiglus. Isikuandmete Töötlemine on õiglane tagades Andmesubjektile piisava teabe ja informatsiooni selle kohta, kuidas Isikuandmeid Töödeldakse;
 • Läbipaistvus. Isikuandmete Töötlemine on Andmesubjektile läbipaistev, nt Privaatsustingimuste abil;
 • Eesmärgipärasus. Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus;
 • Minimaalsus. Isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende Isikuandmete Töötlemise eesmärgi seisukohalt. Isikuandmete Töötlemisel lähtub Aare Autopood OÜ minimaalse Töötluse põhimõttest ning kui Isikuandmed ei ole vajalikud või ei ole enam vajalikud eesmärgiks, miks need koguti, siis Isikuandmed kustutatakse;
 • Õigsus. Isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning tarvitusele on võetud kõik mõistlikud meetmed, et Isikuandmete Töötlemine eesmärgi seisukohast ebaõiged Isikuandmed kustutataks või parandataks viivitamatult;
 • Säilitamise piirang. Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab Andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse. See tähendab, et juhul kui Aare Autopood OÜ soovib hoida Isikuandmeid kauem kui see on kogumise eesmärgist tulenevalt vajalik, anonüümib Aare Autopood OÜ andmed selliselt, et Andmesubjekt ei ole enam tuvastatav. Andmete puhul, mille on Aare Autopood OÜ saanud läbi kliendi- või muu sarnase suhte, säilitab Aare Autopood AS vastavalt parimale tavale ning nõusoleku alusel töödeldavaid andmeid üldiselt kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.
 • Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus. Isikuandmete Töötlemine toimub viisil, mis tagab Isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku Töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades mõistlikke tehnilisi või korralduslikke meetmeid;
 • Vaikimisi ja lõimitud andmekaitse. Aare Autopood OÜ tagab, et kõik kasutatavad süsteemid vastavad nõutavatele tehnilistele kriteeriumitele. Sobivad andmekaitse meetmed on kavandatud iga info- ja andmesüsteemi uuendamisel või disainimisel (nt on infosüsteemid ning äriprotsessid üles ehitatud lähtuvalt pseudonüümimise ja krüpteerimise eeldustest).

Aare Autopood OÜ lähtub Isikuandmete Töötlemisel eesmärgist, et on alati võimeline eelnimetatud põhimõtete täitmist tõendama ning nende põhimõtete järgimise kohta saab täiendavat informatsiooni küsida Andmekaitseametnikult.

Siit leiad info sellest, kuidas me Isikuandmeid kogume.

Isikuandmete koosseis

Aare Autopood OÜ kogub Isikuandmeid rangelt eesmärgist lähtuvalt, nt Järelmaksulepingu sõlmimiseks, lepingulistest suhtest tulenevate kohustuste täitmiseks, aga ka seadusest tulenevate kohustutse täitmiseks.

Aare Autopood OÜ kogub muuhulgas järgmist tüüpi Isikuandmeid:

 • Andmesubjekti poolt Aare Autopood OÜ-le avaldatud Isikuandmed;
 • Andmesubjekti poolt avaldatud finantsandmed ja muud krediidivõimelisuse hindamiseks vajalikud andmed;
 • Mujalt kui Andmesubjekti poolt saadud finantsandmed ja muud krediidivõimelisuse hindamiseks vajalikud andmed (nt: avalikud inforegistrid ja sotsiaalmeedia);
 • Andmesubjekti ja Aare Autopood OÜ tavapärase suhtluse tulemusel tekkivaid Isikuandmed;
 • Andmesubjekti poolt ilmselgelt avalikustatud Isikuandmed (nt sotsiaalmeedias);
 • Teenuse/Lepingu täitmisel tekkivad;
 • Veebilehe külastamise ja kasutamise tulemusena tekkivad Isikuandmed (nt Veebilehel veedetud aeg);
 • Kolmandatelt isikutelt saadavad Isikuandmed;
 • Aare Autopood OÜ poolt loodud ja kombineeritud Isikuandmed (kliendisuhte raames toimunud e-kirjavahetus või tellimuste ajaloo nimistu).

Siit leiad info sellest, millistel eesmärkidel ja alustel me Sinu Isikuandmeid Töödelda võime.

Isikuandmete koosseis, töötlemise eesmärgid ja alused

Aare Autopood OÜ Töötleb Isikuandmeid eranditult nõusoleku või seaduse alusel. Seadusest tulenevateks Isikuandmete Töötlemise alusteks on muuhulgas õigustatud huvi või Andmesubjekti ja Aare Autopood OÜ vaheline Leping.

Nõusoleku alusel Töötleb Aare Autopood OÜ isikuandmeid täpselt nendes piirides, ulatuses ja eesmärkidel, mille Andmesubjekt on kindlaks määranud. Nõusolekute puhul lähtub Aare Autopood OÜ põhimõttest, et iga nõusolek peab olema muudest küsimustest selgelt eristatav, ning arusaadaval ja lihtsasti kättesaadaval kujul, selges ja lihtsas keeles. Nõusolek võib olla antud nii kirjalikult kui elektroonilisel teel või suulise avaldusena. Andmesubjekt annab nõusoleku vabatahtlikult, konkreetselt, teadlikult ja ühemõtteliselt näiteks lahtri märgistamise kaudu Veebilehel.

Lepingu sõlmimisel ja täitmisel võib Isikandmete Töötlemine olla täiendavalt sätestatud konkreetses Lepingus, kuid Aare Autopood OÜ võib Töödelda Isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel:

 • Lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks Andmesubjekti taotlusel;
 • Krediidivõimelisuse hindamiseks;
 • Järelmaksulepingust või käenduslepingust tulenevate õiguste teostamiseks ja kohustustuste täitmiseks;
 • Kliendi identifitseerimine ulatuses, mida nõuab hoolsuskohustus;
 • Kliendi ees võetud kohustuste täitmine oma Teenuste osutamise osas;
 • Kliendiga suhtlemine;
 • Kliendi maksekohustuse täitmise tagamine;
 • Nõuete esitamine, realiseerimine ja kaitsmine.

Töölepingu sõlmimiseks lepingu sõlmimise ja õigustatud huvi alusel hõlmab Aare Autopood OÜ tööle kandideerija Isikuandmete Töötlus järgnevat:

 • tööle kandideerija poolt Aare Autopood OÜ-le töölepingu sõlmimise eesmärgil edastatud andmete Töötlust;
 • tööle kandideerija poolt soovitajana märgitud isikult saadud Isikuandmete Töötlust;
 • riiklikest andmekogudest ja registritest ning avalikust (sotisaal)meediast kogutud Isikuandmete Töötlust.
Juhul kui tööle kandideerija valituks ei osutu, siis hoiab Aare Autopood OÜ töölepingu sõlmiseks kogutud Isikuandmeid alles kaks aastat selleks, et sobiva tööpositsiooni vabanemisel teha tööle kandideerijale tööpakkumine. Kahe aasta möödumisel tööle kandideerimise avalduse esitamisest Isikuandmed valituks mitte osutunud tööle kandideerija kohta kustutakse.

Õigustatud huvi tähendab Aare Autopood OÜ huvi enda ettevõtte majandamiseks ja juhtimiseks võimaldamaks pakkuda parimat võimalikku Teenust turul. Seadusest tuleneval alusel Töötleb Aare Autopood OÜ Isikuandmeid vaid pärast hoolikat hindamist, tuvastamaks, et Aare Autopood OÜ-l on õigustatud huvi, mille alusel Isikuandmete Töötlemine on vajalik ning vastavuses Andmesubjekti huvide ja õigustega (nn kolmeastmelise testi läbiviimise järgselt). Eelkõige võib õigustatud huvi alusel Isikuandmete Töötlemine toimuda järgmistel eesmärkidel:

 • Usaldusliku kliendisuhte tagamiseks;
 • Kliendibaasi haldamine ja analüüsimine, et parandada Teenuste ja toodete kättesaadavust, valikut, kvaliteeti ning et teha Kliendile nõusoleku korral parimaid ja personaalsemaid pakkumisi;
 • Veebilehtede, mobiilirakenduste ja muude Teenuste kasutamisel kogutavad identifikaatorid ja Isikuandmed. Aare Autopood OÜ kasutab kogutavaid andmeid veebianalüüsiks või mobiili- ja infoühiskonnateenuste analüüsiks, töötamise tagamiseks, parendamiseks, statistika tegemiseks ja Külastaja käitumise ning kasutuskogemuse analüüsiks ning parema ja personaalsema Teenuse osutamiseks;
 • Kampaaniate korraldamine, s.h personaliseeritud ja suunatud kampaaniate korraldamine, Klientide ja Külastajate rahulolu uuringute teostamine ning teostatud turundustegevuste efektiivsuse mõõtmine;
 • Kliendi ja Külastaja käitumise analüüsimine erinevates Müügikanalites, Veebilehtedel;
 • Teeninduse monitooring. Aare Autopood OÜ võib salvestada nii enda asukoha ruumides kui sidevahendite (e-posti, telefoni vm) teel antud teateid ja korraldusi, samuti teavet ja muid toimingud, mis Aare Autopood OÜ on teinud ning vajadusel kasutab neid salvestisi korralduste või muude toimingute tõendamiseks;
 • Võrgu-, info- ja küberturbe kaalutlustel, näiteks piraatlusega võitlemiseks ning Veebilehtede turvalisuse tagamiseks ning tagavarakoopiate tegemiseks ja talletamiseks võetavad meetmed;
 • Organisatsioonilistel eesmärkidel. Eelkõige finantsjuhtimiseks; õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks Töötleb Aare Autopood OÜ Isikuandmeid seaduses sätestatud kohustuste täitmiseks või seaduses lubatud kasutusviiside rakendamiseks. Näiteks tulenevad seadusest kohustused maksete töötlemisel või rahapesu reeglite järgimisel.

Juhul kui Isikuandmete Töötlemine toimub uuel eesmärgil kui see, milleks Isikuandmeid algselt koguti, või ei põhine Andmesubjekti antud nõusolekul, hindab Aare Autopood OÜ hoolikalt sellise uue Töötluse lubatavust. Aare Autopood OÜ võtab selle kindlakstegemiseks, kas uuel eesmärgil Töötlemine on kooskõlas eesmärgiga, mille jaoks Isikuandmeid algselt koguti, muuhulgas arvesse:

 • seost nende eesmärkide, mille jaoks Isikuandmeid koguti, ja kavandatava edasise Töötlemise eesmärkide vahel;
 • Isikuandmete kogumise konteksti, eelkõige Andmesubjekti ja Aare Autopood OÜ vahelist seost;
 • Isikuandmete laadi, eelkõige seda, kas töödeldakse Isikuandmete eriliike;
 • kavandatava edasise Töötlemise võimalikke tagajärgi Andmesubjektide jaoks;
 • asjakohaste kaitsemeetmete olemasolu, milleks võivad olla näiteks krüpteerimine ja pseudonümiseerimine.

Siit leiad informatsiooni, millal võime Sinu Isikuandmeid edastada meie koostöö-partneritele.

Kliendiandmete avalikustamine ja/või edastamine kolmandatele isikutele

Aare Autopood OÜ üldjuhul ei edasta Isikuandmeid kolmandatele isikutele, kui selleks pole Andmesubjekti nõusolekut, Aare Autopoe ülekaalukat õigustatud huvi või seadusest tulenevat kohutust või õigust.

Aare Autopood OÜ võib Isikuandmeid edastada võlgade sissenõudmisteenuse osutajatele, maksehäireregistritele, IT teenuse osutajale, (e-)postiteenust vahendavad või osutavad isikud, asutused ja organisatsioonid tingimusel, et:

 • vastav eesmärk ja Töötlus on seaduslik;
 • Isikuandmete Töötlemine toimub vastavalt Aare Autopood OÜ juhistele ning kehtiva lepingu alusel;
 • Selliste volitatud töötlejate kohta on andmed avaldatud Andmesubjektidele.

Aare Autopood OÜ üldjuhul ei edasta Isikuandmed väljapoole Euroopa Liitu. Edastamine võib toimuda ainult siis, kui selles riigis eksisteerib piisav kaitse; on kokkulepitud kaitsemeetmetes (nt siduvad kontsernisisesed eeskirjad või standardsed andmekaitseklauslid); Andmesubjekt on sellise edastuse kohta andnud selge ja teadliku nõusoleku; edastamist nõuab üheselt Andmesubjektiga sõlmitud leping; edastamine ei ole korduv, puudutab ainult piiratud arvu Andmesubjekte, on vajalik, et kaitsta Aare Autopood OÜ õigustatud huve, mille suhtes Andmesubjekti huvid, õigused või vabadused ei ole ülekaalus ning kui on hinnatud kõiki edastamisega seotud asjaolusid ja kehtestatud sobivad kaitsemeetmed Isikuandmete kaitseks või selleks on muu seaduslik alus. Aare Autopood OÜ teatab edastamisest õigustatud huvi alusel Andmekaitse Inspektsioonile.

Siit leiad kirjelduse, kuidas me Sinu Isikuandmeid kaitseme ning kust leida infot isikuandmete säilitamise tähtaegade kohta.

Isikuandmete töötlemise turvalisus

Aare Autopood OÜ säilitab Isikuandmeid vaid rangelt minimaalselt vajaliku aja (krediidilepingute puhul lepingu täitmise aeg ning 3 aastat peale seda). Isikuandmed, mille säilitamise tähtaeg on möödunud, hävitatakse.

Aare Autopood OÜ on kehtestanud sisemised reegleid sellest, kuidas tagada Isikuandmete turvalisus nii läbi organisatoorsete kui tehniliste meetmete kasutamise. Täpsemalt Aare Autopood OÜ poolt rakendavatest turvameetmetest saad informatsiooni ka Aare Autopood OÜ Andmekaitseametnikult.

Juhul kui toimub Isikuandmetega seonduvalt mistahes intsident, võtab Aare Autopood tarvitusele kõik vajalikud meetmed tagajärgede leevendamiseks ning tulevikus relevantsete riskide maandamiseks. Muuhulgas registreerib Aare Autopood OÜ kõik intsidendid ning teavitab selleks ette nähtud juhul Andmekaitse Inspektsiooni ja Andmesubjekti otse (nt e-post) või avalikult (nt läbi uudiste).

Aare Autopood OÜ Teenused ei ole suunatud Lastele.

Laste isikuandmete töötlemine

Aare Autopood OÜ Teenused ei ole suunatud Lastele.

Aare Autopood OÜ ei kogu teadlikult informatsiooni alla 13 aastate isikute ehk Laste kohta.

Sinu Isikuandmed kuuluvad Sulle ning siit leiad informatsiooni, millised on Sinu õigused oma Isikuandmete kaitsel.

Andmesubjekti õigused

Nõusolekuga seonduvad õigused (kasutatavad, kui töötlemise aluseks on olnud nõusolek):

 • Andmesubjektil on igal ajal õigus teatada Aare Autopood OÜ-le oma soovist nõusolek Isikuandmete Töötlemiseks tagasi võtta.
 • Aare Autopood OÜ-le antud nõusolekuid saad muuta ja tagasi võtta pöördudes Aare Autopood OÜ poole. Kontaktid leiad Privaatsustingimuste punktist MUUD TINGIMUSED .

Isikuandmete Töötlemisel on Andmesubjektil ka järgnevad õigused:

 • Õigus saada teavet ehk Andmesubjekti õigus saada teavet tema kohta kogutud Isikuandmete kohta;
 • Õigus tutvuda andmetega mis mh hõlmab Andmesubjekti õigust Töödeldavate Isikuandmete koopiale;
 • Õigus ebaõigete Isikuandmete parandamisele. Andmesubjektil on võimalik ebaõigeid andmed parandada kontakteerudes Aare Autopood OÜ Andmekaitseametnikuga;
 • Õigus andmete kustutamisele ehk teatud juhul on Andmesubjektil õigus nõuda, et Isikuandmed kustutataks näiteks, kui Töötlus toimub ainult nõusoleku alusel;
 • Õigus nõuda Isikuandmete Töötlemise piiramist. See õigus tekib mh juhul, kui Isikuandmete Töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud või kui Andmesubjekt vaidlustab Isikuandmete õigsuse. Andmesubjektil on õigus nõuda Isikuandmete Töötlemise piiramist ajaks, mis võimaldab vastutaval töötlejal Isikuandmete õigsust kontrollida või kui isikuandmete Töötlemine on ebaseaduslik, kuid Andmesubjekt ei taotle isikuandmete kustutamist;
 • Andmete ülekandmise õigus ehk Andmesubjektil tekib teatud juhul õigus saada Isikuandmed masinloetaval kujul endaga kaasa või teisele vastutavale töötlejale üle kantud;
 • Õigused seoses automatiseeritud Töötlusega tähendavad mh, et Andmesubjektil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid teda puudutavate Isikuandmete Töötlemise suhtes, mis baseeruvad automaatotsustel. Selguse huvides - Aare Autopood OÜ ei tee automatiseeritud otsuseid;
 • Õigus järelevalveasutuse hinnangule selle kohta, kas Andmesubjekti Isikuandmete Töötlemine on seaduspärane;
 • Kahju hüvitamisele.

Siit leiad informatsiooni selle kohta, kuidas saada selgitusi või kuidas ja kuhu esitada kaebus.

Õiguste teostamine ja pretensioonide esitamine

Õiguste teostamine. Andmesubjektil on õigus Isikuandmete Töötlemisega seonduva küsimuse, taotluse või kaebuse ilmnemise korral pöörduda Aare Autopood OÜ või Aare Autopood OÜ Andmekaitseametniku poole punktis MUUD TINGIMUSED toodud kontaktandmetel.

Kaebuste esitamine. Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega Aare Autopood OÜ ja Aare Autopood OÜ Andmekaitseametniku, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui Andmesubjekt leiab, et Isikuandmete Töötlemisel on rikutud tema õigusi. Andmekaitseameti (AKI) kontaktandmed leiab AKI koduleheküljel aadressil: http://www.aki.ee/.

Siit leiad informatsiooni selle kohta, milliseid Küpsiseid või muid tehnoloogiaid kasutame ning kuidas Sina saad selliste tehnoloogiate kasutamist kontrollida.

Küpsised ja muud veebitehnoloogiad

Aare Autopood OÜ võib koguda Veebilehtede ja teiste infoühiskonnateenuste Külastajate kohta andmeid kasutades selleks Küpsiseid (s.o väiksed infokillud, mis talletatakse Külastaja brauseri poolt Külastaja arvuti või muu seadme kõvakettale) või muid sarnaseid tehnoloogiaid (nt IP-aadress, seadmeinfo, asukohateave) ning neid andmeid töödelda.

Aare Autopood OÜ kasutab kogutavaid andmeid, et võimaldada Teenuse osutamine vastavalt Külastaja või Kliendi harjumustele; kindlustada parim Teenuse kvaliteet; informeerida Külastajat ja Klienti sisust ja teha soovitusi; muuta reklaamid asjakohasemaks ja tõhustada turunduspingutused; hõlbustada sisselogimist ja andmete kaitsmist. Kogutud andmeid kasutatakse ka Külastajate loendamiseks ning nende kasutusharjumuste fikseerimiseks.

Aare Autopood OÜ kasutab sessiooni-, püsi- ja reklaamiküpsiseid. Sessiooniküpsis kustutatakse automaatselt pärast igat külastust; püsiküpsiseid jäävad alles Veebilehe korduval kasutamisel. Kolmandate osapoolte Küpsiste tekkimist Aare Autopood OÜ ei kontrolli, seega nende küpsiste kohta saad infot kolmandate osapoolte käest.

Küpsiste osas nõustuvad Külastajad nende kasutamisega Veebilehel, Infoühiskonna teenuse seadetes või veebibrauseris.

Enamik veebilehitsejaid lubavad Küpsiseid. Ilma Küpsiseid täielikult lubamata ei ole Veebilehe funktsioonid Külastajale saadaval. Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate lubamine või keelamine on Külastaja kontrolli all läbi enda veebibrauseri sätete, infoühiskonna teenuse seadistuste ja selliste privaatsuse tõhustamise platvormide.

Siin oleme ära toonud kõik dokumendid, korrad ja registrid, mille kaudu saad Sina enda õigusi kõige paremal viisil teostada ja teada, kuidas meie Sinu Isikuandmeid hoiame ja Töötleme.

Olulised dokumendid, juhised, korrad

Aare Autopood OÜ Privaatsustingimuste rakendamisel lähtutakse järgmistest dokumentidest, kordadest, juhistest:

 • Aare Autopood OÜ sisekorra eeskirjad ja sisemine Isikuandmete töötlemise kord, milles on toodud erinevad meetmed, mida Aare Autopood OÜ rakendab selleks, et hoida isikuandmed alati konfidentsiaalsete ja turvalistena.
 • All About Cookies (inglisekeelne): Küpsiste ja muude veebitehnoloogiate kirjeldused, mida Aare Autopood OÜ kasutab;
 • Your Online Choices; About Ads; Network Advertising, (inglisekeelsed): Küpsiste ja muude veebitehnoloogiate kontrollimise ja monitoorimise platvorm, millel saab Andmesubjekt ise muuta ja kontrollida, kuidas Isikuandmeid kasutatakse ja kogutakse.

Siit leiad meie kontaktandmed.

Kontaktandmed ja informatsioon

Aare Autopood OÜ Andmesubjekti jaoks olulised kontaktandmed:

 • Aare Autopood OÜ-ga saab Isikuandmete küsimustest ühendust e-posti aadressil info@aareautopood.ee ja telefonil +372 56470408
 • Aare Autopood OÜ Andmekaitseametnik on Aare Ermus kellega on võimalik võtta ühendust e-posti aadressil info@aareautopood.ee ja telefonil +372 56470408

Siin on toodud informatsioon Privaatsus-tingimuste kehtivusest ja muudatustest.

Muud tingimused

Aare Autopood OÜ-l on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid Privaatsustingimusi. Muutmisest teavitab Aare Autopood OÜ Andmesubjekte Aare Autopood OÜ koduleheküljel või e-posti teel või muul viisil.

Privaatsustingimuste viimased muudatused ja kehtima hakkamine:

Avaldamine: 1.11.2018
Kehtib olemasolevate Külastajate ja Klientide suhtes 1.05.2018
Kehtib uute Külastajate ja Klientide suhtes 1.11.2018
Avaldamine Kehtib olemasolevate Külastajate ja Klientide suhtes Kehtib uute Külastajate ja Klientide suhtes Peamised muudatused Uus Privaatsustingimuste terviktekst